Türk Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri

Eğitim: Temelleri, Tarihçesi ve Hukuki Boyutları

Eğitim, bireylerin ve toplumların gelişiminde merkezi bir role sahiptir. Bu yazıda, eğitimin ne olduğu, eğitim ve öğretimin tarihi, eğitimle ilgili temel kavramların farkları, eğitimin amacı ve eğitim ile hukuk arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Eğitim Nedir?

Eğitim, bireylerin bilgi, beceri, değerler, inançlar ve alışkanlıklar kazanmasını sağlayan planlı bir süreçtir. Toplumsal bir kurum olarak eğitim, bireyleri toplumun bir parçası olarak yetiştirmeyi, onlara kültürel ve sosyal değerleri aktarmayı amaçlar. Eğitim süreci, öğrencilerin entelektüel ve kişisel gelişimini destekleyerek, onları hayata hazırlar.

Eğitim ve Öğretimin Tarihi

Eğitim ve öğretim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insan topluluklarında, bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla başlayan eğitim, zaman içinde daha formal ve yapılandırılmış bir hale gelmiştir. Antik Yunan’da, eğitim, felsefe ve düşünce dünyasını şekillendirirken, Orta Çağ Avrupası’nda dini ve kilise eğitimi ön plana çıkmıştır. Rönesans döneminde bireysel yetenek ve düşünceye verilen önemle birlikte eğitim, daha geniş bir halk kitlesine ulaşmaya başlamıştır. Endüstri Devrimi ile birlikte, eğitim toplumsal ihtiyaçlar ve ekonomik gelişme ile daha sıkı bir şekilde bağlantılı hale gelmiştir.

Eğitim, Öğretim, Öğrenim ve Öğrenme Kelimelerinin Farkları

Bu kavramlar sıkça birbirlerinin yerine kullanılsa da, aralarında belirgin farklar vardır:

– Eğitim: Genel bir terim olup, bireyin bilgi, beceri, değer ve inanç kazanmasını ifade eder. Hem formal (okul, üniversite) hem de informal (aile, medya) ortamlarda gerçekleşebilir.

Öğretim: Daha çok formal eğitim süreçlerinde kullanılan bir terimdir ve öğrencilere bilgi veya beceri aktarımını ifade eder.

– Öğrenim: Bireyin öğretim süreci boyunca kazandığı bilgi ve becerilerin bütünüdür.

– Öğrenme: Bireyin kendi deneyimleri ve etkileşimleri yoluyla bilgi veya beceri kazanmasıdır. Bu süreç, öğretimden bağımsız olarak da gerçekleşebilir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin temel amacı, bireyleri toplumun yapıcı ve işlevsel üyeleri olarak yetiştirmektir. Bu, bireyin zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimini kapsar. Eğitim aynı zamanda, bireylerin eleştirel düşünme, problem çözme, empati kurma gibi beceriler kazanmalarını ve etik değerleri özümsemelerini sağlar. Eğitimin bir diğer amacı da, bireylerin kişisel ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitim Hukuk İlişkisi

Eğitim ve hukuk arasındaki ilişki, eğitim haklarının korunması ve eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ile ilgilidir. Anayasal düzeyde, eğitim genellikle bir hak olarak tanımlanır ve devletler, vatandaşlarına belirli bir eğitim standardı sağlamakla yükümlüdür. Eğitim hukuku, eğitim politikalarının, okul sistemlerinin ve öğretmenlerin haklarının ve sorumluluklarının yasal çerçevesini oluşturur. Ayrıca, eğitim hukuku, öğrencilere adil ve eşit eğitim fırsatları sağlanmasını, özel eğitim gereksinimleri olan öğrencilerin haklarının korunmasını ve eğitimde ayrımcılığın önlenmesini de içerir.

Eğitim, toplumların ve bireylerin sürekli gelişiminde kritik bir rol oynar. Tarihsel gelişimi, temel kavramlar arasındaki farklar, amaçları ve hukuki boyutları ile eğitim, karmaşık ve çok boyutlu bir alan olarak kalmaya devam etmektedir. Eğitimin sürekli evrim geçiren doğası, toplumların ve bireylerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için sürekli yenilenme ve adaptasyon gerektirir. Eğitim, sadece bireyleri bilgi ve beceri ile donatmakla kalmaz, aynı zamanda daha adil, bilinçli ve dayanışmacı bir toplumun inşasına da katkıda bulunur.

Felsefe ve Eğitim Sistemlerinin Amaçları

Eğitim, insanlık tarihi boyunca değişen felsefeler, toplumsal yapılar ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli evrilmekte olan bir süreçtir. Bu yazıda, farklı dönemlerde ve felsefi akımlarda eğitim sistemlerinin amaçlarını, bu amaçların nasıl şekillendiğini ve günümüzdeki eğitim sistemlerinin bu tarihsel ve felsefi mirastan nasıl etkilendiğini inceleyeceğiz.

İdealizm ve Eğitim

İdealizmde, eğitimin amacı insanı özgür ve bilinçli bir biçimde Tanrıya ulaştırmaktır. Bu yaklaşımda, bireyin manevi ve entelektüel gelişimi ön plana çıkar ve eğitim, insanın varlık sebebinin anlaşılmasına yardımcı olur.

Realizm ve Eğitim

Realizmde eğitim, kültürel mirası yeni nesillere aktarmanın yanı sıra, bireyi toplumsal yaşama hazırlayarak mutlu ve erdemli kılmayı hedefler. Gerçekçi bir dünya görüşü üzerine kurulu bu yaklaşım, pratik bilgi ve becerilerin kazandırılmasını vurgular.

Natüralizm ve Eğitim

Natüralizme göre, ahlaki değerler doğanın kendisinden gelir ve eğitim, bireyi doğaya uyumlu bir yaşam sürmeye teşvik etmelidir. Doğal süreçlere saygı, bu felsefenin temel taşlarından biridir.

Pragmatizm ve Eğitim

Pragmatizmde, eğitimin amacı, bireyi toplumda yetkin, güçlü ve verimli bir birey haline getirmektir. Pratik bilgi ve deneyimler, bu yaklaşımda önemli bir yer tutar.

Varoluşçuluk ve Eğitim

Varoluşçulukta, eğitim bireyin kendini gerçekleştirmesine hizmet etmelidir. Bireysel özgürlük, seçim ve sorumluluk, bu felsefenin temel prensipleridir.

Tarihsel Süreçte Eğitimin Amaçları

Antik Yunan ve Eğitim

Antik Yunan’da eğitim, asil erkekleri kahramanlık ideali doğrultusunda yetiştirmeye odaklanmıştır. Bu dönemde eğitim, bireyin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini kapsıyordu.

Sparta ve Eğitim

Sparta’da eğitim, bireyleri toplumun hedefleri doğrultusunda iyi birer savaşçı yapmaya yönelikti. Disiplin, dayanıklılık ve askeri beceriler, Sparta eğitim sisteminin temelini oluşturuyordu.

Roma Dönemi ve Eğitim

Roma döneminde, eğitime daha çok insanı geliştiren bir süreç olarak bakılmıştır. Pratik bilgi ve retorik eğitimi, bu dönemin eğitim sistemlerinin önemli parçaları arasındaydı.

Aydınlanma Çağı ve Eğitim

Aydınlanma döneminde, insanın kendi sorumluluklarının bilincinde olarak yeteneklerini özgürce geliştirmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bireysel düşünce ve sorgulamanın önemi bu dönemde öne çıkmıştır.

Endüstrileşme Çağı ve Eğitim

Endüstrileşme çağı ile birlikte, eğitimde toplumsal amaçlar, bireysel amaçlara göre daha da önem kazanmıştır. Bu dönemde eğitim, sanayileşme ve modernleşme süreçlerine uyum sağlayacak bireyler yetiştirmeye odaklanmıştır.

20. Yüzyıl ve Eğitim

İki dünya savaşı ve soğuk savaş dönemi, eğitim sistemlerinin ulusal güvenlik ve ideolojik mücadelelerle uyumlu hale getirilmesine neden olmuştur. Küreselleşme ve çevre sorunları ise 21. yüzyılın başlarında eğitimin daha çok küresel vatandaşlık ve sürdürülebilirlik konularına odaklanmasına yol açmıştır.

Teknolojik Gelişmeler ve Eğitim

Teknolojik gelişmeler, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitimin yöntem ve içeriklerini derinden etkilemiştir. Eğitimde dijital araçların kullanımı, öğrenme süreçlerini daha etkileşimli ve erişilebilir hale getirmiştir.

Bilgi Çağı ve Eğitim

Bilgi çağı ve bilgi toplumuna geçiş, eğitim sistemlerinde bilgiye erişim, bilgiyi işleme ve yaratıcı düşünme becerilerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Öğrenme sürekli bir süreç haline gelmiş ve yaşam boyu öğrenme önem kazanmıştır.

Eğitim sistemlerinin amaçları, tarihsel ve felsefi bağlamlar içinde sürekli değişim göstermektedir. Her dönemin kendine özgü ihtiyaçları ve anlayışları, eğitimin şeklini ve içeriğini belirlemekte ve bu süreçte insanın gelişimi, toplumsal uyum ve ilerleme ana hedefler olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde, eğitim sistemleri bu tarihsel ve felsefi mirası göz önünde bulundurarak, bireyleri hızla değişen bir dünyada etkili ve sorumlu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Türk Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri ve Etkileri

Türkiye’de eğitim sistemi, hem tarihsel kökenlerine hem de modern toplumsal ihtiyaçlara dayanarak şekillenmiş bir yapıya sahiptir. Bu yazıda, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerini ve bu ilkelerin nasıl uygulandığını, topluma ve bireye olan etkilerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1. Genellik ve Eşitlik

Türk eğitim sistemi, her bireye eğitim alma hakkını tanır ve bu hakkın genel ve eşit bir şekilde sağlanmasını amaçlar. Bu ilke, farklı sosyoekonomik ve kültürel arka planlardan gelen öğrencilere eşit eğitim fırsatları sunmayı hedefler.

2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları

Eğitim sistemi, bireyin kişisel gelişimi ile toplumun genel ihtiyaçları arasında bir denge kurmayı amaçlar. Bu, öğrencilerin hem bireysel yeteneklerini geliştirmelerine hem de topluma faydalı bireyler olmalarına yardımcı olur.

3. Yöneltme

Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları ve kişisel hedefleri doğrultusunda eğitim yolları sunulması, Türk eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu ilke, her öğrencinin potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesine imkan tanır.

4. Eğitim Hakkı

Türkiye’de eğitim, anayasal bir hak olarak tanımlanmıştır. Bu, devletin her bireye belirli bir yaşa kadar eğitim alma imkanı sağlamasını zorunlu kılar.

5. Fırsat ve İmkan Eşitliği

Türk eğitim sistemi, farklı bölgelerde yaşayan veya farklı sosyal gruplara ait öğrenciler arasında eşit eğitim fırsatları sağlama amacına sahiptir. Bu ilke, eğitimin herkes için erişilebilir ve adil olmasını hedefler.

6. Süreklilik

Eğitimin hayat boyu süren bir süreç olduğu anlayışı, Türk eğitim sisteminin temel taşlarından biridir. Bu, öğrenmenin sadece okul sıralarında değil, hayatın her aşamasında devam etmesi gerektiği fikrini vurgular.

7. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

Türk eğitim sistemi, Atatürk’ün inkılâp ve ilkelerine ve Atatürk milliyetçiliğine büyük önem verir. Bu, öğrencilere ulusal kimlik, tarih bilinci ve Atatürk’ün düşüncelerini öğretmeyi amaçlar.

8. Demokrasi Eğitimi

Eğitim sistemi, öğrencilere demokratik değerler ve haklar hakkında bilgi vererek, onları bilinçli ve sorumlu vatandaşlar olarak yetiştirmeyi hedefler. Bu ilke, öğrencilerin toplumsal katılımını ve demokrasiye katkılarını teşvik eder.

9. Laiklik

Türk eğitim sistemi, laiklik ilkesine dayanır. Bu, eğitimin dini inançlardan bağımsız olarak verilmesi ve bilimsel gerçeklerin öncelikli olduğu bir eğitim ortamının sağlanmasını ifade eder.

10. Bilimsellik

Eğitimin bilimsel temellere dayandırılması, Türk eğitim sisteminin önemli bir yönüdür. Bu ilke, öğrencilere eleştirel düşünme becerileri ve bilimsel metodolojiyi öğretmeyi amaçlar.

11. Planlılık

Türk eğitim sistemi, öğrencilerin eğitim yolculuklarının planlı ve sistemli bir şekilde ilerlemesini vurgular. Bu, eğitim politikalarının ve okul programlarının dikkatli bir şekilde planlanmasını gerektirir.

12. Karma Eğitim

Karma eğitim, erkek ve kız öğrencilerin aynı eğitim ortamında birlikte öğrenmelerini teşvik eder. Bu yaklaşım, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve öğrenciler arasında sağlıklı etkileşimi destekler.

13. Eğitim Kampüsleri ve Okul ile Ailenin İşbirliği

Eğitim kampüsleri, öğrencilere geniş bir eğitim ortamı sunarken, okul ile aile arasındaki işbirliği, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekler. Bu işbirliği, öğrencinin okul ve aile hayatı arasında sağlıklı bir denge kurmasına yardımcı olur.

14. Her Yerde Eğitim

Bu ilke, öğrenmenin sadece okul sınırları içinde değil, hayatın her alanında gerçekleşebileceğini vurgular. Teknolojinin kullanımı, uzaktan eğitim ve yaşam boyu öğrenme bu ilkenin önemli parçalarıdır.

Türk eğitim sistemi, bu temel ilkeler çerçevesinde şekillenerek, öğrencileri çağdaş, bilinçli ve etkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Eğitimin kalitesini artırmak, toplumsal eşitliği sağlamak ve bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak bu sistemde önemli hedefler arasındadır. Her bir ilke, Türkiye’nin eğitimdeki genel vizyonunu ve öğrencilere sunmak istediği değerleri yansıtır, böylece daha aydınlatıcı ve kapsayıcı bir toplum inşa etmeye katkıda bulunur.

Girişimcilik Vakfı Giveback Gala Notlarım – Vlog & Blog

Herkese merhaba. Girişimcilik Vakfı liderliğinde, Google ve Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda 27 Kasım 2023 tarihinde Raffles Istanbul otelinde gerçekleşen Giveback Gala’sına ben de bir vakıf mezunu olarak katıldım. Galadan bahsetmeden önce, size biraz Girişimcilik Vakfı’ndan bahsetmek istiyorum. Aşağıdaki vlog’da biraz bahsettim fakat bu vlog daha çok galayı video olarak gösterme amacı güdüyor. Detayları bu yazıda belirteceğim.

Girişimcilik Vakfı Nedir, Ne Yapar? Kendi Sitesinden:

“Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırmak vizyonu ile kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak, yaygınlaştırmak ve girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak misyonu ile çalışıyor.

2014 yılında yola çıkan GİRVAK, girişimciliğin değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri ile birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimciliğin gençler arasında bir kariyer seçeneği haline gelmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nüfusun %50’sini oluşturan gençler desteklendikleri takdirde girişimcilik ile değişim yaratmak için heyecan duyuyorlar. Sorunlara çözüm yaratmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve ilham vermek için çalışmak ve geri vermek istiyorlar. GİRVAK olarak ilham verdiğimiz milyonlarca genç ile geleceğe umutla bakabileceğimize inanıyoruz. Gençlerin kendi yollarından giderken iz bırakmalarını sağlamak için kurguladığımız Fellow Programı ve liseli gençler için yaptığımız Start Programı, geri vermeyi yaygınlaştırmak için hayata geçirdiğimiz Giveback Programları ve Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketleri ile global fon sağlayıcılarıyla düzenlediğimiz etki programları aracılığyla değişimin öncüsü olmak için çalışıyoruz.”

Devamını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki Gala’da Ne Yaptık?

Girişimcilik Vakfı galasıyla bizim gibi gençlik programı üyeleri ile sektörün önde gelen iş insanları aynı masada oturma şansı buldu. Yuvarlak masaları biz temsil ettik ve gelen misafirlerle bağlantı kurma ve güncelleme şansı yakaladık. Benim masamda İstanbul Portföy, Logo Ventures ve Destek Patent gibi şirketlerden Merve Zabcı, Yiğit Arslan, Samet Özetçi, Faruk Yamankaradeniz, Tevfik Altın, Cenk Serdar, Aziz Dostgül, Batuhan Ulutuncel, Sinan Soyalpsinan ve Mustafa Selçuk vardı.

Kendileri ile çok güzel bir yemek zamanı geçirdik. Sunucu Oylum Talu, “Masanızdaki Fellowlar ile gurur duyun.” dediğinde masadakiler bize baktığında diğer tüm arkadaşlarım gibi ben de oldukça utandım. Yemekler ve ortam, ambians çok iyiydi.

Girişimcilik Vakfı Galasında İş İnsanlarıyla Beraber Yemekte - Emirhan Kabakcı

Kendi sektörümle ilgili olarak, Udemy’deki ve yazılım dünyasındaki ortak çalışmalarımızdan dolayı Atıl Samancıoğlu ile tanıştık ve güzel bir işbirliği yakaladık. İşbirliğinin dışında kalıcı bir bağlantı da kurmuş olduk.

Hande Çilingir’in bir sözü beni çok etkiledi: “Ya hedeflerimize göre imkan yaratacağız, ya da imkanlarımıza göre hedef belirleyeceğiz.”

Aşağıda, galadan sevdiğim birkaç fotoğrafı ekleyeceğim:

Minimalist Yaşam Benimsemek Mutluluk Getirir

Dünyanı sadeleştirdiğinde ve hayatından gereksiz şeyleri çıkardığında, yani minimalist bir yaşam tarzı benimsediğinde daha mutlu oluyorsun. Bunu yakın zamanda iki örnekte yaşadım. İlki, çalışırken üç monitör kullanıyordum ve şimdi sadece Mac kullanıyorum. Diğer monitörleri oyun geliştirme ya da birden çok ekran gerektiren işlerde kullanıyorum sadece. Tek monitörle çalışmak verimimi artırdı. Diğer örnek ise web sitemi sadeleştirdim. Yüzlerce sayfalık portfolyomu tek sayfaya indirdim. Araştırmalarımı ve deneyimlerimi belirli konularla sınırlı tutup bu çemberin dışındaki konularda uzmanlaşmamayı tercih ettim. Böylece odağım arttı, ayrıca Google beni daha iyi tanıdığı için daha üst sıralara daha kolay çıktım. Bir diğer faydası ise sadeleştiğim için çemberimin içindeki konulara daha çok odaklanabiliyorum. bu da, her şeyden biraz bilmek yerine bir şeyden her şeyi bilmemi sağlıyor. Ayrıca mutluluk seviyem de arttı. Kaygım düştü. Bu minimalist yaşam tarzı en üstte söylediğim iki örnekten ibaret değil, her anlamda sadeleşiyorum. Özel hayatta, finansta vb. Örneğin maddiyat yönetimim için üç uygulama kullanıyorum, banka ve fon işlemleri için Ziraat Bankası, nakit için Papara ve bist30 ve nasdaq hisselerini almak için Midas. Başka hiçbir uygulama kullanmıyorum. Bu da bana mutluluk veriyor. Sadeleşmek iyidir. Her şeyden biraz bilgi sahibi olun (zaten sosyal medya saolsun aksi mümkün değil) ama bir alana yoğunlaşın, bir cihaz kullanın, bir tane alın, bir tane yönetin. Minimalizm iyidir.

YDS’ye Nasıl Çalışılır? Ben Nasıl Çalıştım?

Herkese selamlar,

Bu blog yazısında YDS’ye Nasıl Çalışılır sorusunu kendimce cevapladım ve sizin için yardımcı olabilecek taktikleri ve kaynakları derledim. Yüksek lisans yaparak hem yaptığım işlerde akademinin ve üniversitelerin gücünü kullanmak, hem de araştırmalarıma ünvan ve dergilerle temellendirilmiş şekilde devam etmek istiyorum. Bu yüzden, yüksek lisans yapmak için girmem gereken iki sınavdan ilkine, Yabancı Dil Sınavı’na, YD’ye girdim ve 66 aldım. Okuma hatası almasam 80’i zorlarmışım ama işte dikkatsizlik sorunu hiç peşimi bırakmadı.

Öncelikle çalışmaya Duolingo ile başladım. Zaten hesabım vardı, bildiğim üniteleri hızlıca atladım ve her gün 15 dakika boyunca Duolingo üzerinden çalıştım. Premium’um vardı, o yüzden rahat rahat çalıştım. Hem gramer, hem kelime çalışmalarımı her gün yaptığım için çoğu bilgi aklımda daha rahat kaldı.

Bu Duolingo macerasının yanısıra, ODTÜ’nün Reader At Work kitaplarını çözdüm. Reader at Work, benim okumamı çok geliştiriyordu.

Sınava 1 buçuk ay kala, aşağıdaki Youtube çalma listelerini çalışmaya başladım. Buralardan kelimelere bakıyor, taktikleri inceliyordum. YDS’ de dikkat etmem gereken en önemli şeyin taktik olduğunu farketmiştim:

Yukarıdaki videonun sağ üstüne tıklayınca tüm 14 videoyu görebilirsiniz. Bu videoları dikkatle izleyip not alırsanız oldukça işinize yarar.

Sınava 1 ay kala, YDS Çıkmış Sorular’ı çözdüm. Bunu MODADİL Yayınları’ndan satın aldığım fasiküllerle çözdüm. MODADİL Yayınları’nın en iyi yanı, soruların videolu çözümlerinin olması. Bu sayede yanlış yaptığım her sorunun videolu çözümünü izleyerek sorunun mantığını tipini taktiğini öğrendim. Ve tüm bu yaptıklarımı Excel’de tuttum ki neyde hata yaptım neyde yapmadım rahatça anlayayım diye.

Notlarımın kaynakları üç kaynak, ilki yukarıdaki video listesi, ikincisi çıkmış sorular, üçüncüsü ise remzihoca.com sitesindeki PDF’ler sayesinde aldım. Bu PDF’leri buraya eklemek istemiyorum zira kaynak hırsızlığı olur, o yüzden siteye girip oradan PDF’leri indirebilirsiniz. PDF’lerin kapak fotoğrafları yani hangi PDF’leri indirmeniz gerektiği yine aşağıdaki belgede yer alıyor.

Benim gibi kitap bağımlıları için şu üç kitabı iyi çalışırsanız bu da yeterli olacaktır: ilki “Oxford Wordpower Dictionary”, ikincisi “Reader at Work 1”, üçüncüsü “Reader at Work 2”. Sonra 5-6 tane çıkmış soru çözün olay tamamdır.

140journos Kedicik Belgeseli Yorumlanması

Adnan Oktar’ın yaptığı suçta bu kadar başarılı olmasının temel sebebi din ve psikolojiyi çok iyi kullanması. Özellikle Bora Yıldız’ın kızları “avlaması” tamamiyle psikolojiyi kullanarak yavaş yavaş yapılıyor. Profesyonel cinsel istismar.

latent eş cinsel – adnan oktar bu.

kadınları kimliksizleştiriyor, korkutuyor ve istismar yapıyor. bunun sebebi olarak cinselliğini kullanamaması belirtiliyor.

Buber’in Eğitim Anlayışı

Martin Buber (1878 – 1965), diğerlerinden ayıran özelliği, özneler arası ilişkilerden bahsetmesidir. Buber’in eğitim anlayışını iki farklı perspektifle ele alabiliriz:

Çocuk Merkezli Anlayış: Öğretmen veya eğitimcinin görevi, esasen zararlı etkileri ve çocuğun özgürce gelişimine zarar veren engelleri ortadan kaldırmak ve çocuğun kendi özgürlüğünü yaşamasına izin vermektir. Öğretmen, çocuğun doğal gelişimine eşlik etmeli ve var olan yetenekleri açığa çıkarmalıdır. Öğretmenin rolü, bir bahçıvan gibi toprağı hazırlamak ve çevreyi düzenlemek gibidir. Öğretmen, çocuğun gelişimine yardımcı olur.

Öğretmen Merkezli Anlayış: Buber, öğretmen merkezli anlayışı “heykeltraş” metaforu ile açıklar. Öğretmen, kafasındaki bir plan veya tasarım doğrultusunda öğrenciyi şekillendirir. Öğretmen, kendi vizyonuna göre öğrenciyi eğitir.

İlişkiler: Buber’in eğitim anlayışında ilişkiler iki şekilde tanımlanır:

 • Ben – O İlişkileri: Bu ilişki, insanın fayda sağlamak amacıyla yönlendiği nesne veya kişilere karşı aldığı tavırı ifade eder. Örnek olarak, bir kişi mağazaya gider, alışveriş yapar ve kasiyerle genellikle kişisel bir ilişki kurmaz. Bu durum, ben-o ilişkisi olarak tanımlanır.
 • Ben – Sen İlişkileri: Bu ilişkide ise her iki taraf da öznedir. İnsanlar arasında daha kişisel, iki yönlü ilişkileri ifade eder.

Varlık Anlayışı Kısmı: Egzistansiyalist düşünürler, nesnel hakikatlerin varlığını kabul etmelerine rağmen, onun insan yaşamına herhangi bir katkı sağlamadığını söylerler.

Bilgi Görüşü Kısmı: Bilgi, öncelikle insanın insanla ve insanın beşeri durumuyla ilgili öznel gerçeklikleri ele almak bakımından öznel olmalıdır.

Değer Anlayışı: Özgürlük sorumluluktan ayrılmaz.

Egzistansiyalist Eğitim Anlayışı: Egzistansiyalist eğitim, temel olarak insanları dönüştürmeye ve sahici bir varoluşa erişme yönünde rehberlik etmeye çalışır. Amaçları, öğrenciyi kendisine döndürmek, öğrencinin varoluşunun tüm yükünü ve sorumluluğunu üstlenmesini sağlamak, öğrenciye kişisel kimlik bilinci kazandırarak kendi kaderinin belirleyicisi olmasını sağlamaktır.

Egzistansiyalist Eğitim Programı ve Öğretmen Tutumu: Öğretmen, kendini ve konusunu egosuna veya bilgiye kaptırmadan, eğitime adanmış bir hayatı sürdüren bir misyoner gibi olmalıdır.

İşinize Yarayabilecek 90 E-Öğrenme Yazılımları ve Araçları

E-öğrenme yazılımları dünyası giderek büyüyor ve bu alandaki araçlar öğrencilere, eğitmenlere ve eğitim kurumlarına daha fazla seçenek sunuyor. Bu yazıda, e-öğrenme araçlarını tanıtarak, farklı ihtiyaçlara uygun olanları listeleyeceğim.

Video ve Ses Düzenleme Araçları

1. Open Broadcaster Software (OBS)

 • OBS, canlı yayın yapma ve video düzenleme için ücretsiz bir yazılımdır. Özellikle oyun akışları ve web seminerleri için popülerdir.

2. OpenShot

 • OpenShot, kullanıcı dostu bir video düzenleme aracıdır. Video kesme, birleştirme, efektler ekleme gibi temel işlemleri kolayca yapmanızı sağlar.

3. Canva Video

 • Canva, tasarım becerisi olmayanlar için mükemmel bir seçenektir. Videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

4. Wondershare FilmoraGo

 • FilmoraGo, mobil cihazlar için harika bir video düzenleme uygulamasıdır. Temel video düzenleme işlemleri yapabilirsiniz.

5. Adobe Premiere

 • Profesyonel video düzenleme için Adobe Premiere, seçenekleriniz arasında yer alır. Ancak ücretli bir yazılımdır.

6. Camtasia

 • Camtasia, ekran kaydı ve video düzenleme işlevlerini birleştiren bir araçtır. Eğitim videoları oluşturmak için sıkça kullanılır.

7. Audacity

 • Audacity, ücretsiz ve açık kaynaklı bir ses düzenleme yazılımıdır. Ses kayıtlarını düzenlemek için idealdir.

8. Adobe Audition

 • Adobe Audition, profesyonel ses düzenleme için kullanılır. Gelişmiş ses efektleri ekleyebilirsiniz.

9. Sony Sound Forge Audio Studio 10

 • Sound Forge, profesyonel ses düzenleme ve kayıt için bir diğer seçenektir.

10. Recording Studio (MixPad)

 • MixPad, çok kanallı ses kaydı ve düzenleme için kullanışlıdır.

11. Twistedwave

 • Twistedwave, çevrimiçi bir ses düzenleme aracıdır. Basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

12. Pro Tools

 • Pro Tools, profesyonel ses mühendisleri için tasarlanmış bir yazılımdır. Dünya genelinde stüdyolarda kullanılır.

Video Konferans ve İnteraktif Eğitim Araçları

13. Blue Jeans

 • Blue Jeans, iş amaçlı video konferanslar için kullanılır. Video kalitesi ve güvenliği önemlidir.

14. Google Meet

 • Google Meet, Google Workspace kullanıcıları için entegre bir video konferans platformudur.

15. Jitsi Meet

 • Jitsi Meet, açık kaynaklı bir video konferans platformudur. Gizlilik odaklıdır.

16. Skype

 • Skype, kişisel ve iş amaçlı video konferanslar için popüler bir platformdur.

17. Zoom

 • Zoom, büyük ölçüde kullanılan bir video konferans ve webinar platformudur.

18. Microsoft Teams

 • Microsoft Teams, işletmeler için entegre bir işbirliği ve video konferans platformudur.

19. WhereBy

 • WhereBy, kolayca kullanılabilen bir video konferans platformudur.

20. Video Link 2 Me

 • Video Link 2 Me, hızlı ve basit video konferanslar için kullanışlıdır.

21. Beekast

 • Beekast, etkileşimli sunumlar ve eğitimler oluşturmanıza yardımcı olan bir platformdur.

22. Sendsteps

 • Sendsteps, katılımcıların sorular sormasını ve geri bildirim vermesini sağlar.

23. Vidgrid

 • Vidgrid, video geri bildirim toplamak için kullanılır.

24. Webex

 • Cisco Webex, işletmeler için güçlü bir işbirliği ve video konferans platformudur.

25. AnyMeeting

 • AnyMeeting, küçük işletmeler için uygun maliyetli bir video konferans çözümü sunar.

26. Big Blue Button

 • Big Blue Button, açık kaynaklı bir video konferans platformudur ve özellikle eğitim amaçlı kullanılır.

27. Axis (reuniones)

 • Axis, etkileşimli video konferanslar oluşturmanıza yardımcı olur.

28. Discord

 • Discord, oyun toplulukları ve gruplar için sesli ve yazılı sohbet sunar.

Sunum ve İnteraktif Öğrenme Araçları

29. Padlet

 • Padlet, sanal pano oluşturmanıza ve içerik paylaşmanıza yardımcı olur.

30. Easelly

 • Easelly, görsel içerik oluşturmanızı sağlar, bu da öğrenme materyallerinizi zenginleştirebilir.

31. Quizwhizzer

 • Quizwhizzer, öğrencilere online sınavlar ve quizler oluşturmanızı sağlar.

32. Mila Note

 • Mila Note, not alma ve içerik organizasyonu için kullanışlıdır.

33. Nearpod

 • Nearpod, öğretmenlerin öğrencilere etkileşimli dersler sunmalarına yardımcı olur.

34. Whitebords

 • Whiteboard.fi, sanal beyaz tahta kullanarak öğrencilere matematik ve diğer derslerde yardımcı olabilir.

35. Thinkio

 • Thinkio, etkileşimli öğrenme materyalleri oluşturmanızı sağlar.

36. Google Forms

 • Google Forms, anketler ve sınav

lar oluşturmanıza yardımcı olur.

37. Microsoft Forms

 • Microsoft Forms, çevrimiçi anketler ve sınavlar oluşturmanıza yardımcı olur.

38. Remind

 • Remind, öğretmenlerin öğrencilerle iletişim kurmalarını sağlar.

39. Validated Quick Key

 • Validated Quick Key, öğretmenlerin sınavları hızlıca değerlendirmelerine yardımcı olur.

40. Mentimeter

 • Mentimeter, etkileşimli sunumlar ve anketler oluşturmanıza yardımcı olur.

41. EdPuzzle

 • EdPuzzle, videoları öğrenme materyali haline getirmenizi sağlar.

42. Plickers

 • Plickers, sınıf içi etkileşimli değerlendirmeler yapmanızı sağlar.

43. PlayPosit

 • PlayPosit, etkileşimli video içerikleri oluşturmanıza yardımcı olur.

44. Wordwall

 • Wordwall, etkileşimli öğrenme oyunları oluşturmanıza yardımcı olur.

45. AhaSlides

 • AhaSlides, canlı etkileşimli sunumlar ve anketler oluşturmanıza yardımcı olur.

46. Socrative

 • Socrative, öğrencilerinizi anlık olarak değerlendirmenize olanak tanır.

47. Quizizz

 • Quizizz, öğrencilere eğlenceli quizler oluşturmanızı sağlar.

48. Kahoot

 • Kahoot, öğrencilerinizi eğlenceli yarışmalarla eğitmek için kullanılır.

İnteraktif Sunum ve Tasarım Araçları

49. Mural

 • Mural, işbirliği ve tasarım odaklı bir platformdur. İşbirliği yaparak sunumlar oluşturabilirsiniz.

50. Miro

 • Miro, beyin fırtınası, işbirliği ve tasarım için kullanılır.

51. Group Map

 • Group Map, ekip çalışması ve işbirliği için kullanışlıdır.

52. Stormboard

 • Stormboard, beyin fırtınası ve projeleri organize etmek için kullanılır.

Dijital Yayın ve Doküman Paylaşım Araçları

53. Calameo

 • Calameo, interaktif dergi ve dokümanlar oluşturmanıza yardımcı olur.

54. ISSUU

 • ISSUU, dijital dergiler ve yayınlar oluşturmanızı sağlar.

55. PDFSlide

 • PDFSlide, PDF dosyalarınızı sunum haline getirmenize yardımcı olur.

56. Flickr

 • Flickr, görsel içerik paylaşımı ve depolama için kullanılır.

57. Pinterest

 • Pinterest, görsel koleksiyonlar ve ilgi alanlarını paylaşmanıza yardımcı olur.

58. Slideshare

 • Slideshare, sunumlarınızı paylaşmanıza ve diğerleriyle paylaşılan sunumları bulmanıza olanak tanır.

Sunum ve Eğitim Video Oluşturma Araçları

59. Intuiface

 • Intuiface, etkileşimli dokunmatik ekran sunumları oluşturmanıza yardımcı olur.

60. Slidedog

 • Slidedog, sunumlarınızı birleştirmenizi ve etkileşimli sunumlar oluşturmanızı sağlar.

61. Vyond

 • Vyond, animasyonlu videolar oluşturmanıza yardımcı olur.

62. Snag It

 • Snag It, ekran görüntüleri ve ekran kayıtları oluşturmanıza yardımcı olur.

63. Doodly

 • Doodly, el çizimi animasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur.

64. Toonly

 • Toonly, kolayca animasyonlu videolar oluşturmanızı sağlar.

65. Venngage

 • Venngage, bilgi grafikleri ve görsel içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

66. MySimpleShow

 • MySimpleShow, hızlı ve basit açıklamalı videolar oluşturmanıza yardımcı olur.

67. Google Presentations

 • Google Presentations, çevrimiçi sunumlar ve slaytlar oluşturmanızı sağlar.

68. Zoho Show

 • Zoho Show, çevrimiçi sunum oluşturma ve paylaşma için kullanışlıdır.

69. Visme

 • Visme, görsel içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

70. Emaze

 • Emaze, etkileyici sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.

71. SlideBeam

 • SlideBeam, profesyonel sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.

72. Swipe

 • Swipe, çevrimiçi sunumlar ve slaytlar oluşturmanıza yardımcı olur.

73. Prezi

 • Prezi, dinamik ve etkileşimli sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.

74. PowToon

 • PowToon, animasyonlu sunumlar ve hikayeler oluşturmanıza yardımcı olur.

75. Genialy

 • Genialy, etkileşimli sunumlar ve öğrenme materyalleri oluşturmanıza yardımcı olur.

76. Adobe Spark

 • Adobe Spark, web tabanlı hikaye oluşturma aracıdır. Videolar, afişler ve web sayfaları oluşturabilirsiniz.

77. CANVA

 • Canva, tasarım becerisi olmayanlar için mükemmel bir seçenektir.

Dijital İşbirliği Araçları

Dijital işbirliği, modern iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İşte bu alandaki bazı önemli araçlar:

 1. HowSpace: HowSpace, işbirliği, eğitim ve inovasyon süreçlerini desteklemek için kullanılan bir platformdur. Ekip üyeleri arasında etkileşimli çalışmalar yapmak için ideal bir araçtır.
 2. Nuvux Studio: Nuvux Studio, tasarım ve işbirliği için harika bir platform sunar. Proje ekipleri, burada fikirlerini paylaşabilir ve geliştirebilirler.
 3. Pear Deck: Pear Deck, öğretmenlerin öğrencileriyle etkileşimli sunumlar yapmalarını sağlar. Öğrenciler soruları yanıtlayabilir ve dersin akışını etkileyebilirler.
 4. Wooclap: Wooclap, etkileşimli canlı oylama ve anketler yapmanızı sağlar. Eğitim ve sunumlar için harika bir araçtır.
 5. ClassTrack: ClassTrack, eğitim materyalleri oluşturma, paylaşma ve değerlendirme için bir platform sunar. Özellikle eğitimciler için kullanışlıdır.
 6. Moodle ve Chamilo: Moodle ve Chamilo, öğrenme yönetim sistemleri (LMS) olarak kullanılır. Eğitim kurumları ve şirketler, çevrimiçi eğitim ve öğretim için bu platformları kullanabilirler.
 7. Docebo: Docebo, eğitim ve öğrenme yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunar. Eğitim içeriklerini oluşturmak ve dağıtmak için idealdir.
 8. Sakai LMS: Sakai, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları için özelleştirilebilir bir öğrenme yönetim sistemi sunar.

Öğrenme Yönetimi Araçları

Eğitim ve öğrenme yönetimi için kullanabileceğiniz bazı araçlar:

 1. MindTickle: MindTickle, satış ekiplerinin eğitimini ve performansını iyileştirmek için kullanılan bir platformdur.
 2. Skilljar: Skilljar, müşteri eğitimi ve eğitim içeriği oluşturmak için ideal bir platform sunar.
 3. Flinga: Flinga, etkileşimli online sunumlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Hesap Makinesi Araçları

 1. GeoGebra: GeoGebra, matematiksel hesaplamalar yapmak için kapsamlı bir platform sunar.
 2. Balabolka: Balabolka, metinleri sesli olarak okumanıza yardımcı olan bir metin-okuma ve konuşma sentezleme aracıdır.

SEO ile İlgilenenlerin Takip Etmesi Gereken 9 Web Sitesi

SEO dünyası sürekli değişiyor ve bu değişimlere ayak uydurmak isteyen herkes için güvenilir bilgilere erişim çok önemlidir. Bu yazıda, SEO ile ilgilenenlerin takip etmesi gereken en iyi 9 web sitesini inceleyeceğiz. Bu kaynaklar, SEO stratejilerinizi güncel tutmanıza, yeni teknikler öğrenmenize ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmenize yardımcı olacaktır.

 1. Search Engine Journal – Search Engine Journal, arama motoru optimizasyonu konusundaki en son haberleri ve pratik ipuçlarını sunan bir kaynaktır. Ayrıca, bu sitede dijital pazarlama ve içerik yönetimiyle ilgili makalelere de ulaşabilirsiniz.
 2. Search Engine Land – Search Engine Land, SEO ve arama motorlarıyla ilgili güncel gelişmeleri kapsayan bir kaynaktır. Arama motoru dünyasındaki son yenilikleri buradan takip edebilirsiniz.
 3. SERoundTable – SERoundTable, SEO endüstrisindeki en son haberleri, forumları ve ilginç konuları paylaşan bir kaynaktır. Burada SEO topluluğunun görüşlerini bulabilirsiniz.
 4. The SEM Post – The SEM Post, arama motoru pazarlama, SEO ve sosyal medya konularını kapsayan makaleler sunar. SEO stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak değerli bilgilere ulaşabilirsiniz.
 5. GSQi Blog – Glenn Gabe’in blogu olan GSQi, teknik SEO ve Google algoritma güncellemeleri konularında derinlemesine makaleler sunar. SEO pratiğini iyileştirmek isteyenler için harika bir kaynaktır.
 6. Moz Blog – Moz, SEO ve dijital pazarlama konularında lider bir kaynaktır. Moz Blog, SEO öğrenmek ve pratiğinizi geliştirmek isteyenlere kapsamlı içerik sunar.
 7. Search Engine Watch – Search Engine Watch, arama motoru optimizasyonu, reklamcılık ve analitik konularına odaklanan bir kaynaktır. SEO ile ilgili güncellemeleri ve trendleri takip edebilirsiniz.
 8. SEO Nick – SEO Nick, SEO hakkında bilgi veren ve ipuçları sunan kişisel bir blogdur. Nick Eubanks, SEO stratejileri ve araştırmaları hakkında değerli içerikler sunar.

Bu web siteleri, SEO ile ilgilenen herkes için önemli kaynaklardır ve dünyanın dört bir yanından uzmanlar tarafından güncellenmektedir. Onları düzenli olarak takip ederek SEO becerilerinizi geliştirebilir ve dijital pazarlama stratejilerinizi güncel tutabilirsiniz.

Unutmayın ki SEO dünyası sürekli değişiyor, bu yüzden bu kaynakları düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu web siteleri, bilgi edinme ve uygulamada güncel kalmak için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Bloom Taksonomisi ve Katmanları

Eğitim, öğrencilerin bilgiye erişme, düşünme yeteneklerini geliştirme ve bu bilgiyi kullanma sürecini kapsayan önemli bir süreçtir. Eğitimciler, öğrencilerin düşünme becerilerini nasıl geliştirebileceğini ve öğrenme sürecini en etkili şekilde nasıl yönlendirebileceğini düşünürken, Bloom’un Taksonomisi bu konuda bir rehber görevi görür. Bu yazıda, Bloom’un Taksonomisi’nin her bir aşamasını inceleyerek, her aşama için örnekler sunacağım.

Hatırlama Aşaması:

Hatırlama aşaması, öğrencilerin bilgiyi hatırlama ve tanıma düzeyinde işledikleri bir aşamadır. Öğrencilere, daha önce öğrendikleri bilgileri hatırlamaları için fırsat verir. Örneğin, matematik dersinde bir öğrenciye, öğretmenin sorduğu bir problemi hızlıca hatırlatması istenebilir.

Kavrama Aşaması:

Kavrama aşaması, öğrencilerin bilgiyi anlama ve ilişkilendirme düzeyinde işledikleri aşamadır. Öğrencilere, farklı bilgileri bağdaştırma ve ilişkilendirme fırsatı sunulur. Örneğin, tarihsel olaylar arasındaki ilişkiyi kitaplara bakmadan çıkarabilme yeteneğini geliştirmek için öğrencilere iki farklı olayı karşılaştırmaları istenebilir.

Uygulama Aşaması:

Uygulama aşaması, öğrencilerin bilgiyi somut bir eyleme dönüştürme yeteneği kazandıkları aşamadır. Bu aşamada, öğrencilere pratik beceriler kazandırma fırsatı sunulur. Örneğin, bir öğrenciye, satın aldığı Arduino Seti’ndeki projeleri kitapçığa bakmadan yapabilme görevi verilebilir.

Analiz Aşaması:

Analiz aşaması, öğrencilerin bilgiyi ayrıntılı bir şekilde inceleme ve farklı açılardan değerlendirme yeteneğini geliştirdikleri aşamadır. Öğrencilere, bilgiyi parçalara ayırma ve farklı yorumlama yeteneklerini geliştirmek için farklı tarihsel olaylar arasındaki ilişkileri inceleme görevi verilebilir.

Değerlendirme / Sentez Aşaması:

Değerlendirme/sentez aşaması, öğrencilerin bilgiyi yeni bir şekilde sentezleme ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirdikleri aşamadır. Bu aşamada, öğrencilere problem çözme yetenekleri kazandırılır ve öğrenilen bilgiyi yeni ve faydalı bir şekilde kullanma fırsatı sunulur. Örneğin, öğrencilere eğitim sistemindeki sorunları araştırarak yeni çözüm önerileri sunmaları istenebilir.

Yaratma Aşaması:

Yaratma aşaması, öğrencilerin özgün ve yaratıcı projeler geliştirmeleri için en üst düzeyde düşünme becerilerini kullanmalarına fırsat tanır. Öğrencilere, öğrendikleri algoritma ve programlama dillerini kullanarak özgün bir mobil oyun geliştirmeleri gibi yaratıcı görevler verilebilir.

Bloom’un Taksonomisi, öğrencilere farklı düşünme seviyelerini geliştirme fırsatı sunar ve eğitimcilerin öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur. Bu aşamalar, öğrencilerin bilgiyi daha derinlemesine anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur, böylece daha iyi öğrenme ve daha iyi bir eğitim deneyimi sağlar.

Enflasyona Karşı Hazır Olun: Türkiye’de Yaşarken Döviz Kazanmanın Yolları

Herkese merhaba, web siteme hoşgeldiniz. Bildiğiniz üzere, dün çok kritik bir seçim atlattık. Burada siyaset konuşmayacağım, beni tanıyanlar görüşümü de duruşumu da bilir. Fakat siyasetten ziyade seçimin ekonomik etkilerini konuşmak gerekiyor. Ben borsacı değilim ama seçimin gidişatı, Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, Mehmet Şimşek’in kabineye girmesi, yanlış faiz politikaları, mülteci sorunları, sosyal medya ve bir sürü olan veya olacak durumlar borsa da hareketli günler yaratacak. Bunun karşısında korunmanın ise iki çaresi var, ya yurtdışına gitmek, ya da Türkiye’de yaşayıp döviz kazanmak.

Yurtdışına gitmek konusu iki farklı konudan zor. Birincisi ülkemizin yurtdışı tarafına verdiği düşük güven neticesinde çıkmayan vizelerden kaynaklı. Ha diyince gidilmiyor. İkincisi ise, ruhen zorluluk. Öyleki, ben Erasmus döneminde gittiğimde 5. ayda çok zorlanıp, özellikle ailemi ve arkadaşlarımı özlediğimden, yemekleri ve kültürümü özlediğimden geri dönmek istemiştim.

Hem yurtdışına çıkamıyoruz, hem de paramız sürekli eriyor. Peki ne yapmalı? İhracat yapmalı. Özellikle pandemi döneminden sonra uzaktan çalışmanın bu kadar yaygın olduğu bir dönemde, aşağıda bahsedeceğim iş kollarını denemek için üç şeye ihtiyacınız var, bilgisayar, internet ve ilgili alanda yetkinlik. Yetkinlik kazanmak ise disiplin, sıkı çalışma ve niş üzerine olduğu anda elde edilemeyecek bir şey değil. O zaman gelin başlayalım nasıl dijital esnaf oluruza..

Oyun İçi İçerik Yapıp Satmak

Oyun sektörü müthiş bir ivmeyle ve büyük bir rekabet oluştura oluştura büyüyor. Böyle büyük bir sektörde yine oyun yaparak girmek açıkçası çok zor ve büyük riski olan bir girişim olur. Yine de tavsiye ederim, ama ondan daha kısa bir yol olan bir adım daha var, hali hazırdaki oyunlar için içerikler geliştirmek. Örneğin, Linkedin’e girip 3-10 kişilik ekip yöneten oyun şirketi yöneticilerine oyunlarında bir eksik var mı yok mu diye sorarak işbirliği yapabilirsiniz, model animasyon yazılım artık her ne ise satabilirsiniz. Ya da bazı oyunların para kazandıran hizmetleri olabiliyor. Örneğin Roblox. Roblox, özellikle çocuklar arasında aşırı popüler bir oyun. Roblox içerisinde milyonlarca oynayabileceğiniz harita ve oyun türü var. Bunların hepsi Roblox bünyesinde çalışmayan, Roblox Studio adı verilen bir araç kullanarak başka geliştiricilerin yapmış olduğu harita ve türler. Öyleki sizin benim gibi insanlar bu programı kullanıp oyun içine harita ekleyebilir, 5 – 10 dolar fiyat biçebilir ve çocukların oynamasını sağlayabilir, bir nevi oyuncak satmak gibi. Bunun dışında bir de Unity Asset Store var, bildiğiniz üzere Unity bir oyun motoru ve oyun geliştirmek için kullanılıyor, Unity Asset Store’da geliştiricilere kolaylık sağlamak açısından bazı içerikleri barındıran bir market. Bu markete kendi ürününüzü koyabilirsiniz. Atıyorum hayal gücünüz, Photoshop bilginiz ve oyun bilginiz var. Photoshop üzerinden 2 boyutlu 5 tane karakter yaratıp bunu PNG formatında asset store’a koyup 10 dolardan satabilirsiniz. Hepsinin her zaman alıcısı var.

Envato Market’te Ürün Satmak

Envato Market, dünyanın en büyük dijital ürün marketlerinden biri. Öyleki burada fontlardan tutun Google Slaytlar şablonlarına, After Effects modellerinden WordPress temalarına kadar her şeyi bulabilir, pek tabii satabilirsiniz. Burada önemli olan, talebin ne yönde olduğu. Çünkü çok fazla ürün satışı olan bir markette sizin aradan sıyrılıp satış yapmanız zor olabilir, o yüzden Envato Market’in bültenine girip ya da sitede filtreleme yapıp en popüler satış yapan ürünlere odaklanarak bu ürünleri yapıp satmaya odaklanabilirsiniz. Unutmayın, arz talep ticaretin temel kurallarındandır.

Udemy’de Kurs Satmak

Udemy’de kurs satmak, bilginizi paraya dönüştürmenin yollarından bir tanesi. Ayrıca benim de Udemy’de iki kursum var, inceleyebilirsiniz:

https://www.udemy.com/user/emirhan-kabakci/

2020’den beri 4000 küsur öğrencim olmuş, büyük lütuf. Eğitim içeriği üretmenin maddiyattan çok manevi tatmin getirdiğini de söylemek lazım. Bir defa şunu da söylemek lazım, Türkiye’de Udemy kursu satmak pek para getirmiyor. Bunun sebebi, rekabetin aşırı çok olması ve fiyatların çok düşük olması, aynı zamanda Udemy’nin aldığı komisyonlar. Bunların hepsi eklendiğinde siz pek bir şey kazanamıyorsunuz. Udemy’den bilginizi satarak para kazanmak istiyorsanız, her ne bilginizi satmak istiyorsanız isteyin, mutlaka yabancı dilde kurs çekin ve yükleyin. Böylelikle döviz kazanabilirsiniz. Yurtdışından satın alımlarınız sizin eğitmen profilinize düşecek, sonrasında Payoneer hesabınız aracılığı ile Türk bankanıza paranızı çekebilirsiniz.

Etsy ve Gumroad Aracılığıyla El Kitabı ve Dijital Ürünler Satmak

Etsy ve Gumroad, son zamanlarda dijital ürünlerini satmak isteyen insanların favori marketleri oldu. Bu marketlerde en çok talep edilen ürünler ise “info-product” adını verdiğimiz bilgi verici ürünler. Buna kurslar, el kitapları örnek verilebilir ve dijitalden indirilip kolayca erişilebilir olması avantajdır. Bir fikir olarak şunu söylemem gerekirse, ChatGPT’ye yazdırdığınız bir “nasıl yapılır” makalesini biraz özgünleştirdikten sonra PDF dosyasına çevirip, Canva’dan bir kapak tasarlayıp Etsy ve Gumroad’a 5 dolardan koyup para kazanabilirsiniz. Aynı şekilde, Canva üzerinden yaptığınız broşürleri, şablonları veya bilgilendirici roll-up’ları da satışa koyabilirsiniz. Ne satacağınıza karar veremezseniz, bahsettiğim marketlere girip en çok satanları kurcalayabilir, talepleri analiz edebilir ve kendiniz bu talepler doğrultusunda orijinal ürün üretip satabilirsiniz.

Google Adsense ile Para Kazanmak

İçerik her şeydir arkadaşlar. Öyle ki yıllardır birçok sosyal medya değişti ama blog yazarlığı hep baki kaldı. Bu aşamada biz de blog yazarak para kazanabiliriz ve sitemize eklediğimiz reklamlar sayesinde reklama tıklama başı 1-3 doları bulan paralar kazanabiliriz. Ama tabii içeriğimizden dolar bazlı para kazanmak için içeriğimizin yabancı insanlara hitap etmesi, yani yabancı dilde hitap etmesi ve Google’ın sayfamızı buna göre tanımlaması gerekiyor. Ayrıca içeriklerimiz için SEO çalışmaları yapmalı ve insanların ilgisini çekmek için Google Trends gibi sitelerden gündemde en çok bulunan içerikleri keşfedebilirsiniz.

Shutterstock, Adobe Stock ve Alamy ile Stok Fotoğraf ve Video Satışı

Çok güzel resimler çekiyorsunuz ve videolar kaydediyorsunuz diyelim ki illaki galerinizde böyle fotoğraf ve videolar vardır. Bunlar sadece anı olarak kalmamalı öyle değil mi? Shutterstock, Getty Images, iStock, Adobe Stock ve Alamy gibi stok fotoğraf ve video sitelerine içeriklerini yükleyebilir ve tek fotoğraf satışından 60 dolara varan fiyatlarda paralar kazanabilirsiniz. Fakat burada da iyi para kazanmanın şartı gündemi takip edip SEO uygulamakta yani gündeme ayak uydurmakta geçiyor. Bu sitelerin en çok ziyaret edilen ürünlerini incelemeli ve o konseptlerde içerikler üretip satmalısınız. Bu stok fotoğraf siteleri her hafta e-posta bültenleri yayınlar. Bu e-posta bültenlerinde bu aralar nelerin popüler olduğuna değinirler. Örneğin o hafta uzay konsepti çok yaygınsa, geceleri yıldızları seyrederken üç beş tane fotoğraf çekip, Lightroom gibi uygulamalar ile kaliteyi biraz iyileştirip bu sitelere yüklediğinizde satış yapmamanız olanaksızdır.

Upwork ve Fiverr Gibi Sitelerden Hizmet İhracatı

Yukarıda bahsettiklerim ağırlıklı olarak ürün ihracatı konularını baz alıyor. Şimdi ise, sıcak paranın en hızlı geldiği ihracat türü, hizmet ihracatından bahsedelim. Ürün ihracatında, siz ürününüzü ekler, ayarlamalarını yapar ve beklersiniz. Hizmet ihracatında ise beklemek yoktur, iş alana kadar müşteri kovalamanız lazımdır. Upwork, Fiverr, Peopleperhour, Toptal, Remoteal gibi sitelerde de bunu yapıyoruz. Var olan yetkinliğimizle ya da bu siteleri inceleyip hangi yetkinliğin talep gördüğünü tespit edip o yetkinlikte bilgi sahibi olup onun üzerinde hizmet ihracatı yapmaya karar verdiğimizde (bknz. öğrenmeyi öğrenmek) işverenlerin açtığı ilanlara başvura başvura iş alana kadar devam ediyoruz. Bu aşamayı anlatan mükemmel bir topluluk olan Birlikte İhracat topluluğunu, kurucusu Zekeriya abinin açmış olduğu Freelancer Olma Rehberi‘ni ve Freelancer Olmak Hakkında Tüm Bilgilerin Olduğu Youtube Kanalı‘nı incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.

Ürün ihracatı konusunda “bir kere yap her zaman sat” mentalitesini benimsemiş olan Komünite.com.tr topluluğunu da yine aynı şiddetle öneriyorum.

Peki ben ne yapıyorum? Yukarıdakilerin hepsini diyebiliriz:) Bir konuda uzmanlaşmayı çok istedim, çok denedim ama yapamıyorum, birçok farklı şeyle uğraşıp portföyümü geniş tutmak (bknz. yatırımcı yumurta sepeti mantığı) beni daha çok motive ediyor. Böyle daha iyi çalışıyorum. Nelerle uğraştığımı (yukarıdakilerin dışındaki kariyer çalışmalarım ve para kazanma stratejilerim) anlattığım Youtube videoma da aşağıdan erişebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerin bol dövizli, finansal özgür bir şekilde hayallerimizi yaşayabildiğimiz, güçlü ve motive şekilde ülkemizi refaha kavuşturacağımız umut dolu olması dileğiyle..